ระบบลงทะเบียนออนไลน์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

สำหรับนักเรียน

สำหรับครูและเจ้าหน้าที่

ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียน
ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียน

ประชาสัมพันธ์
สำหรับนักเรียน

>>>ปิดการลงทะเบียน<<< ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


สำหรับครู

ให้ครูผู้สอน ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน และยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนของนักเรียน พร้อมทั้งส่งรายชื่อที่ฝ่ายวิชาการ